1.Chuẩn bị

Một server đã được cài sẵn Ubuntu 20 hoặc 22

2.Tiến hành

Đầu tiên cần xác định NIC muốn thêm địa chỉ IP. Chạy lệnh sau để kiểm tra.

#ip addr

Kết quả sẽ hiển thị tương tự như dưới đây

Chú ý: ens160 ở đây là tên NIC sẽ cấu hình.

2.1. Thêm địa chỉ IPv4

VD thông tin IPv4 được cấp từ nhà cung cấp tương tự như sau:

IPv4 = 103.188.245.250
Netmask = 255.255.255.0
Gateway = 103.188.245.1
DNS 1.1.1.1

Dùng trình chỉnh sửa cấu hình truy cập theo đường dẫn /etc/netplan/00-installer-config.yaml(hoặc /etc/netplan/01-netcfg.yaml tuỳ theo file sẵn có

Bạn có thể dùng lệnh sau để kiểm tra file nào đang có sẵn để truy cập cấu hình

#ls /e tc/netplan/

Thông tin cấu hình sẽ hiển thị tương tự như dưới đây:

network:
 ethernets:
  ens160:
   addresses:
   - 103.188.245.250/24
   gateway4: 103.188.245.1
   nameservers:
   addresses:
   - 1.1.1.1
   search:
   - 8.8.8.8
 version: 2

2.2Thêm nhiều địa chỉ IPv4

VD:Thông tin IPv4 được cấp từ nhà cung cấp tương tự như sau:

IPV4 = 103.188.245.251 , 103.188.245.252
Netmask = 255.255.255.0 (hoặc prefix = 24)
Gateway = 103.188.245.1

Ta tiến hành edit lại file 00-installer-config.yaml như bước 2.1

#sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml

Và tiến hành thêm các ip 103.188.245.251 , 103.188.245.252 vào file configure y như lúc thêm ipv4 đầu tiên cho server:

Sau khi cấu hình xong ta tiến hành khởi động lại dịch vụ network để thay đổi cấu hình.

#sudo netplan apply

Kiểm tra lại xem ipv4 thêm vào sau đã gán thành công hay chưa

#networkctl status

Hoặc ta có thể tiến hành ping thử tới google bằng ip được thêm,ta tiến hành như sau:

#ping -c 5 -I 103.188.245.251 8.8.8.8

Như vậy là chúng ta đã cấu hình hoàn tất cho nhiều Ipv4 cùng thuộc 1 Vlan trên 1 Interface của hệ điều hành Ubuntu 20.04.

2.3 Thêm địa chỉ IPv6

Bước 1:Chạy lệnh kiểm tra để chắc chắn rằng IPv6 được kích hoạt trên máy chủ của bạn bằng câu lệnh sau:

#sysctl -a | grep ipv6.*disable

Để chắc chắn thì mình sẽ thêm dòng cấu hình cho phép kích hoạt ipv6
Tiến hành truy cập file để chỉnh sửa etc/sysctl.conf

sudo nano /etc/sysctl.conf

Chỉnh sửa hoặc thêm vào nội dung sau nếu file chưa có:

net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 0
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 0
Chạy lệnh sau đây để kiểm tra lại:

Chạy lệnh sau đây để kiểm tra lại:

#sysctl -p

Bước 2 : Ta tiến hành tương tự như bước 2.1
Tiến hành truy cập file configure để chỉnh sửa 00-installer-config.yaml

#sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml

Thêm nội dung IPv6 vào file với thông tin được cung cấp như sau:

IPv6 = 2406:cbc0:0:2::250
Netmask = /64
Gateway = 2406:cbc0:0:2::1

Ngoài ra chúng ta thêm dns google ở dạng ivp6 cho server

Nameserver = 2001:4860:4860:0:0:0:0:8888

Dùng trình chỉnh sửa cấu hình truy cập theo đường dẫn /etc/netplan/00-installer-config.yaml
Thông tin cấu hình sau khi chỉnh sửa sẽ hiển thị tương tự như dưới đây:

network:
ethernets:
ens160:
addresses:
- 103.188.245.250/24
- 103.188.245.251/24
- 103.188.245.252/24
- 2406:cbc0:0:2::250/64
gateway4: 103.188.245.1
gateway6: 2406:cbc0:0:2::1
nameservers:
addresses:
- 1.1.1.1
- 2001:4860:4860:0:0:0:0:8888
search:
- 8.8.8.8
version: 2

Tiến hành khởi động lại dịch vụ network để thay đổi cấu hình

#netplan apply

Kiểm tra IPv6 đã được thêm vào hay chưa

#networkctl status

Hoặc ta có thể tiến hành ping thử tới google bằng ip được thêm,ta tiến hành như sau:

#ping6 -c 5 -I 2406:cbc0:0:2::250 google.com

Lưu ý:Ở hệ điều hành ubuntu đôi khi mình nhận thấy nếu đang sử dụng cả ipv4 và ipv6 thì có thể bạn sẽ cần reboot để server có thể thông được cả ipv4 và ipv6.Nên nếu bước trên ping không thông bạn có thể restart network và reboot rồi kiểm tra lại nhé.

2.4 Thêm nhiều địa chỉ IPv6

Thông tin IPv6 được cấp từ nhà cung cấp tương tự như sau:

IPv6 = 2406:cbc0:0:2::250 , 2406:cbc0:0:2::251 , 2406:cbc0:0:2::252
Netmask = /64
Gateway = 2406:cbc0:0:2::1

Thông tin cấu hình sẽ hiển thị tương tự như dưới đây:

network:
 ethernets:
  ens160:
   addresses:
   - 103.188.245.250/24
   - 2406:cbc0:0:2::250/64
   - 2406:cbc0:0:2::251/64
   - 2406:cbc0:0:2::252/64
   gateway4: 103.188.245.1
   gateway6: 2406:cbc0:0:2::1
   nameservers:
   addresses:
   - 1.1.1.1
   - 2001:4860:4860::8888
   search:
   - 8.8.8.8
 version: 2

Khởi động lại dịch vụ network để thay đổi cấu hình

#netplan apply

Kiểm tra IPv6 đã được thêm thành công chưa

#networkctl status

Hoặc ta có thể tiến hành ping thử tới google bằng ip được thêm,ta tiến hành như sau:

#ping6 -c 5 -I 2406:cbc0:0:2::250 google.com
#ping6 -c 5 -I 2406:cbc0:0:2::251 google.com
#ping6 -c 5 -I 2406:cbc0:0:2::252 google.com
Vậy là chúng ta đã thêm IP thành công!!!